باغملک
 

زنگنه كتيبه اي برخواسته از قلب تاريخ . . .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

تاریخچه ایل زنگنه ( برگرفته از وبلاگ زنگنه )

در سال ۵ـ۷/۹۸۴ـ۱۵۷۶ یعنی زمان شاه محمد, افرادی از ایل زنگنه به عنوان حاکم سنقر و کرمانشاهان منصوب شدند که حکومت آن‌ها بر آن جا تا قرن هفدهم میلادی۱۹ دوامآورد۲۰. در زمان عباس اول افراد ایل زنگنه در حکومت, سپاه و دارای موقعیتی بودند یکی از این افراد علی بالی زنگنه بود که شاه عباس او را نزد الله وردی خان فرستاد تا احکام شاه عباس را مبنی بر فتح بغداد به او برساند۲۱. در زمان عباس اول به هنگام عزیمت وی به منظور سرکوبی ملوخان اردلان و تسخیر کردستان علی بالی بیگ زنگنه که سابق جلودار ویژه شاه عباس بود واسطه ایجاد صلح بین شاه عباس و ملوخان شد. ملوخان تحت تأثیر سخنان علی بالی بیک, تسلیم شاه عباس شد و خلعت گرفت. بعدها در زمان خان احمدخان اردلان پسر ملوخان مجدداً ماموریت کردستان یافت, چراکه خان احمدخان به دولت عثمانی ملتجی شده بود و از آن‌ها کمک دریافت می‌کرد تا به تصرف کردستان دست یازد۲۲.

علی بالی بیک هم چنین مدتی در زمان عباس اول, امیر خراسان بود۲۳. علی بالی بیک به تاریخ ۱۶۱۸م۱۰۲۸/ق از مقام جلوداری به منصب امیرآخورباشی ارتقا یافت۲۴. تا سال ۱۰۴۷ق در این مقام باقی ماند و در این سال منصب مزبور به شیخعلی خان پسرش انتقال یافت۲۵. اما پیش تر از وی برادرش شاهرخ سلطان به این مقام منصوب شده بود۲۶. نویسنده‌ای سال انتصاب شاهرخ سلطان را به مقام امیرآخورباشی ۱۶۳۲م۱۰۴۴/ق دانسته است۲۷. در سال ۱۰۴۷ شیخعلی خان به جای وی که به امارت ایل زنگنه ارتقایافته و حاکم سنقر, هرسین, کرمانشاه, بیستون و کلهر شده بود۲۸, به مقام امیرآخورباشی رسید. البته, شاهرخ سلطان سال‌ها پیش از آن, در سال ۱۰۳۹ق به امارات خواف منصوب گردیده بود۲۹. شاهرخ سلطان در نهم جمادی الاولی ۱۰۴۹ق درگذشت و به جایش شیخعلی خان به امارت زنگنه منصوب گردید. به جای وی نیز برادرش نجفقلی بیک به مقام امیرآخورباشی جلو رسید۳۰.

در منابع آمده‌است که علی بالی بیک یکی از ملاکین بزرگ کرمانشاهان بود این که ملک کرمانشاهان ملک شخصی و خریداری شده علی بالی بیک بوده و یا این که از طرف شاهان صفوی به سبیل تیول به وی واگذار شده بود, مشخص نیست۳۱. البته نویسنده عباسنامه, کرمانشاه را تیول زنگنه معرفی می‌کند۳۲. در این که علی بالی خان دارای روستاهای متعدد در غرب ایران بود تردیدی نیست, چنان چه نویسنده خلاصه السیر اشاره به یکی از آن‌ها به نام سرخآباد دارد۳۳.

در زمان شاه عباس دوم افراد خاندان زنگنه هم چنان راه ترقی را پیمودند. در این میان نجفقلی خان به عنوان فرمانده بخشی از سپاه در مرزهای شرقی ایران خوش درخشید. وی در قضیه محاصره قندهار به جد ایفای خدمت کرد و مورد لطف شاه قرارگرفت۳۴. نجفقلی بیک در زمان شاه عباس دوم با وجود آن که آغاز خوبی داشت و پیوسته مورد لطف شاه بود, اما سرانجام مغضوب شاه واقع شد و از دستگاه حکومت طرد گردید. اما با جلوس شاه سلیمان دوباره مورد لطف دربار قرار گرفت ۳۵.

در سال ۱۰۵۵ق شهر خواف در خراسان به اقطاع دوستعلی خان زنگنه داده شد۳۶. در سال ۱۰۵۷ق دوستعلی خان از زمره امرایی بود که در محاصره قندهار شرکت داشتند۳۷. در سال ۱۰۵۸ق حکومت ولایت گرمسیر با توابع و ملحقات و مضافات به دوستعلی خان حاکم ایل زنگنه که در این وقت تیولدار ولایت خواف و باخرز خراسان بود داده شد ۳۸. از سال ۱۶۵۳م۱۰۶۴/ق به بعد شیخعلی‌خان زنگنه, خان ایل کلهر و تیولدار سنقر و کرمانشاه شد۳۹.

با مطالعه منابع متوجه می‌شویم که آبادانی کرمانشاه عمدتاً توسط شیخعلی‌خان زنگنه صورت گرفت, چراکه در سال ۱۰۰۴ق کرمانشاه به نام مزرعه‌ای معروف بود, اما در نیمه دوم قرن یازدهم هجری کرمانشاه عمران و آبادی خود را ازسر گرفت و شیخعلی خان از زمان عباس دوم در عمارت آن بسیار کوشید۴۰. شیخعلی خان به سال ۱۰۶۶ق حکومت سنقر و دینور را نیز در دست داشت۴۱. روی هم رفته باید گفت که ایل زنگنه در دورهٔ شاه عباس روز به روز بر اهمیت خود افزود و مناصب نسبتاً والایی به دست آورد و مسیری را که از زمان اسماعیل اول در آن گام نهاده بود با سرعت بیش تر طی کرد و به مقصد نهایی, که رسیدن به قدرتمندترین منصب بعد از منصب شاه باشد, نزدیک شد.

در زمان شاه سلیمان و به ویژه پس از رسیدن شیخعلی‌خان زنگنه به وزارت عظمی, ایل زنگنه بسیار قدرتمند شد و کارگزاران بسیاری از ولایات (اعم از ممالک و خاصه) از ایل زنگنه تعیین شدند. چنان که در سال ۱۰۸۶ق طایفه زنگنه به معیت حسینعلی خان زنگنه که به حکومت بهبهان و کوه گیلویه منصوب شده بود, به بهبهان رفتند و پشت کوه را قشلاق و پیش کوه را ییلاق خود قرار دادند۴۲.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[ویرایش] پانویس

۱. منتخب التواریخ: به نقل از: محمد علی سلطانی, ایلات و طوایف کرمانشاهان, ج۲, (ناشر مولف, ۱۳۲۰) ص۶۴۹. ۲. میرزاسمیعا, تذکره الملوک, محمد دبیر سیاقی (تصحیح) امیرکبیر, ۱۳۶۸, ص۲۵. ۳. امیر شرف خان بدلیسی, شرفنامه, (تصحیح) محمد عباسی, موسسه مطبوعاتی علمی, ۱۳۶۴, ص۱۴ـ۴۲۳. ۴ـ نظیرRudi mathee ; Aministrative: stability and change in late -۱۷th- century iran:The case of shaykh zanganah (۱۶۶۹-۸۹); INT.J. middle east studies. ۲۶(۱۹۹۴);p.۸۰. ک. توحدی, حرکت تاریخی کرد به خراسان, ج۲, چاپخانه دانشکده مشهد, ۱۳۶۴, ص۱۰۱. ۵. معین الدین نطنزی, منتخب التواریخ, به نقل از محمدعلی سلطانی, ج۲, ص۶۴۹. ۶. نلدکه به نقل از محمدعلی سلطانی, ج۲, ص۲۴۸. ۷. محمدعلی سلطانی, ج۲, ص۶۴۸. ۸. مردوخ, تاریخ کرد ج, کتابفروشی غریقی, سنندج, ص۹۴. ۹. شرفخان بدلیسی, پیشین, ص۴۳. ۱۰. ک. توحدی, همان, ج۲, ص۱۰۳. ۱۱. شرفخان بدلیسی, همان, ص۴۳۱. ۱۲. محمدعلی سلطانی, ج۲, ص۶۴۱. ۱۳. همان, ج۲, ص۶۵۰.

۱۴. توحدی, همان, ج۲ ص۶. ۱۵. شاه اسماعیل دوم آینده. ۱۶. همان, ص۶. ۱۷. همان, ص۱۳۷. ۱۸. همان. ۱۹. قرن یازدهم ق. ۲۰. رهر برن, نظام ایالات در دورهٔ صفویه, کیکاوس جهانداری (ترجمه) بنگاه ترجمه و نشر کتاب, ۲۳۷۵, ص۱۱. ۲۱. ملاجلال الدین منجم, تاریخ عباسی یا روزنامه ملاجلال, سیف الله وحیدنیا (تصحیح) وحید, ۱۳۶۶, ص۲۴۵. ۲۲. م. سلطانی, ج۲, ص۶۵۳. ۲۳. ک. توحدی, همان, ج۲, ص۱۱۳. R.Mathee ; Ibied ; p.۸۰. - ۲۴ ۲۵. سیدحسن بن مرتضی حسینی استرآبادی, از شیخ صفی تا شاه صفی, احسان اشراقی (تصحیح) چاپ اول: علمی, ص۲۵۷ محمد معصوم بن خواجگی اصفهانی, خلاصه السیر, علمی, ۱۳۶۸, ص۲۴۶. ۲۶. م. اصفهانی, خلاصه السیر, ص۲۵۰. M.Rudi Administrative ...p.۹۵. - ۲۷ ۲۸. کرمانشاهان باستان از آغاز تا آخر سده سیزدهم۱, چاپخانه وزارت فرهنگ و هنر, ص۳۰ـ۱۲۹. م.سلطانی, ج۲, ص۶۵۷. ۲۹. م. اصفهانی, خلاصه السیر, ص۹۶. ۳۰. همان, ص۲۸۶ حسینی استرآبادی, از شیخ صفی تا شاه صفی, ص۲۵۹. ۳۱. کرمانشاهان باستان از آغاز تا آخر سده سیزدهم ق, ص۳۰ـ۱۲۹. ۳۲. محمدطاهر وحید قزوینی, عباسنامه, ابراهیم دهگان (تصحیح) کتابفروشی داودی اراک, ۱۳۲۹, ص۱۸۲. ۳۳. م. اصفهانی, ص۸۶. ۳۴. نک: م. قزوینی, همان, ص۱۳۳ ولی قلی بن داود قلی شاملو, قصص الخاقانی سیدحسن سادات ناصری (تصحیح) ج, وزارت ارشاد, ۱۳۷, ص۱۴۴۹ و۲ـ ۴۵۱. ۳۵. م. وحید قزوینی, عباسنامه, ص۲۶ میرزا محمدطاهر نصرآبادی (تصحیح) وحید دستگردی, کتابفروشی فروغی, ۱۳۶, ص۲۶. ۳۶. و. شاملو, همان, ج, ص۲۹۲. ۳۷. همان, ص۳۵۱. ۳۸. همان, ص۴۲۲. M.Rody;admimtrative...Ibid.p.۸۰. - ۳۹ ۴۰. کرمانشاهان باستان از آغاز تا سده سیزدهم هجری قمری, ص۱۲. ۴۱. محمدطاهر وحید قزوینی, عباسنامه, ص۲۲۷. ۴۲. مجله یادگار, ش۹, ص۱۱.

[ویرایش] کتاب نامه

۱ـ اصفهانی, محمد معصوم بن خواجگی خلاصه السیر, علمی, ۱۳۶۸. ۲ـ اعتمادالسلطنه, محمدحسن خان مطلع الشمس ج, فرهنگسرا, ۱۳۶۲. ۳ـ اعتمادالسلطنه, محمدحسن خان تاریخ منتظم ناصری رضوانی (تصحیح), ج۲, تهران, دنیای کتاب. ۴ـ بدلیسی, امیر شرفخان, شرفنامه, محمد عباسی (تصحیح) موسسه مطبوعاتی علمی, ۱۳۶۴. ۵ـ توحدی, ک, حرکت تاریخی کرد به خراسان, ج۲, چاپخانه دانشگاه مشهد, ۱۳۶۴. ۶ـ حسینی استرآبادی, سیدحسن بن مرتضی, از شیخ صفی تا شاه صفی, احسان اشراقی (تصحیح), علمی, ج۱. ۷ـ خاتونآبادی, سید عبدالحسین حسینی, وقایع السنین والاعوام, محمدباقر بهبودی (تصحیح), نشر اسلامی, ۱۳۵۲. ۸۱ رهربرن, نظام ایالات در دورهٔ صفویه, کیکاوس جهانداری (ترجمه), بنگاه ترجمه و نشر کتاب, ۲۵۳۷. ۹ـ سلطانی, محمدعلی, ایلات و طوایف کرمانشاهان, ج۲, ناشر مولف, ۱۳۷۲. ۱۰ـ سانسون, مارتین, سفرنامه سانسون, تقی تفضلی (ترجمه) تهران, ابن سینا, ۱۳۴۶. ۱ـ شاملو, ولی قلی بین داود قلی, قصص الخاقانی, سیدحسن سادات ناصری (تصحیح), ج, وزارت ارشاد, ۱۳۷۱. ۱۲ـ شاردن, ژ, سیاحتنامه شاردن, محمد عباسی (ترجمه), ۱۰جلد. ۱۳ـ فسائی, میرزاحسن, فارسنامه ناصری, کارخانهٔ آقاسید مرتضی به اهتمام آقامیرزا حسن مباشر, ۱۳۱۳ق. ۱۴ـ قزوینی, محمدطاهر وحید, عباسنامه, ابراهیم دهگان (تصحیح) کتابفروشی داودی اراک, ۱۳۲۹. ۱۵ـ کرمانشاهان باستان از آغاز تا آخر سدهٔ سیزدهم ه.ق, چاپخانه وزارت فرهنگ و هنر. ۱۶ـ کمپفر, انگلبرت, سفرنامه کمپفر, کیکاوس جهانداری (ترجمه) تهران, خوارزمی, ۱۳۶۳. ۱۷ـ میرزا سمیعا, تذکره الملوک, محمد دبیر سیاقی (تصحیح) امیرکبیر, ۱۳۶۸. ۱۸ـ مردوخ, تاریخ کرد, کتابفروشی غریق, سنندج, بی تا. ۱۹ـ منجم, ملاجلال, تاریخ عباسی یا روزنامه ملاجلال, سیف - وحیدنیا (تصحیح), وحید, ۱۳۶۶. ۲۰ـ مشیزی, میرزا محمدسعید, تذکرهٔ صفویهٔ کرمان, باستانی پاریزی (تصحیح) مطالعات و تحقیقات فرهنگی, ۱۳۶۷. ۲ـ ملکم, سرجان, تاریخ ایران, میرزااسماعیل حیرت (ترجمه) فرهنگسرا, ۱۳۶۲. ۲۲ـ مرعشی صفوی, میرزا محمد خلیل, مجمع التواریخ, عباس اقبال (تصحیح) طهوری, ۱۳۶۲. ۲۳ـ نصرآبادی, محمدطاهر, تذکرهٔ نصرآبادی, وحید دستگردی (تصحیح) کتابفروشی فروغی, ۱۳۶۱. ۲۴ـ نصرآبادی, محمدطاهر, منشآت, خطی, کتابخانه مرعشی - قم. ۲۵ـ نوائی, عبدالحسین, اسناد و مکاتبات سیاسی ایران (از ۱۰۳۸ تا ۱۱۰۵) تهران, بنیاد فرهنگ ایران, ۱۳۶۰. ۲۶ـ نظام الملک (خواجه), سیرالملوک, هیوبرت دارک (تصحیح) علمی و فرهنگی, ۱۳۷۲. ۲۷ـ نامعلوم, مختصرالتواریخ, خطی, کتابخانهٔ مرعشی - قم. Rudee mathee-Administrative stability - ۲۸ and change in late-۱۷th - century Iran: INT.J.middle east :(۸۹-:۱۶۶۹... studies. ۲۶(۱۹۹۴). Foran. John - The longfall the - ۲۹ safavid dynasty:morning beyond the standard views. Jr.Int. J,middle east study. ۲۴(۱۹۹۲) .

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم اسفند 1387ساعت 17:55  توسط حمیدهزار | 
سلام .

متاسفانه مدتی بدلایل مختلف موفق به درج مطالب در این وبلاگ نشدم که از عزیزان صمیمانه پوزش می طلبم و جا دارد از همه عزیزانی که با لطف خودشون در بخش نظرات علاوه بر پیشنهادات و انتقادات سازنده ای که درج می کنند مرا شرمنده خود می کنند ، تشکر کنم .

در پست بعدی تاریخچه ایل زنگنه را که از وبلاگ دوست عزیزم آقای عبداللهی گرفته ام ، قرار داده ام .

~~~~~~~~~~~~~

امیدوارم عزیزانی که قصد استفاده از مطالب وبلاگ را دارند ، حتماً با ذکر منبع به این امر اقدام نمایند .

با تشکر . . . هــــزار

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم اسفند 1387ساعت 17:49  توسط حمیدهزار | 
یکسال گذشت . . .

farshid

۱۰ مرداد ۱۳۸۷ ٬

یکمین سالگرد درگذشت فرشید معتمدنیا ٬

هنرمند و شیفته ی اهل بیت (ع) ...                                                            یادش گرامی

 

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم مرداد 1387ساعت 19:44  توسط حمیدهزار | 

شیخ علی خان زنگنه و فرزندش حسینعلی خان زنگنه

از زندگى اين پسر و پدر، اطلاعات گسترده‏اى در دست نيست، تنها به جهت اينكه شيخ على خان زنگنه مدت بيست سال وزير اعظم شاه سليمان صفوى بوده و حسينعلى خان نيز در بعضى از مناصب دولتى حضور داشته‏است، گوشه‏اى از حالات و فضايل آنها در كتاب‏هاى تاريخ و در بعضى از تراجم آمده‏است/

از منابع موجود بدست مى‏آيدكه شيخ على خان زنگنه از قبيله‏اى به همين نام بوده است. اين قبيله به جهت همبستگى و گستردگى و اتحادش، مورد توجه شاهان صفوى قرار گرفته و بزرگان اين طايفه به مناصب دولتى انتخاب مى‏شده‏اند. پدر شيخ على خان <آلوبالوبيگ» در دربار شاه صفى صفوى، منصب ميرآخورى داشته و نيز دو برادر ديگر شيخ على خان، به نام‏هاى نجفعلى خان و شاهرخ خان هركدام به نوبه خود منصب هايى را در دربار پادشاهان صفوى داشته‏اند/

شيخ على خان زنگنه و فرزندش حسينعلى خان، علاوه بر سياست و توانايى در اداره امور مملكت، داراى علم و دانش دينى نيز بوده‏اند/

توانايى و فضل شيخ على خان در امور مملكتى و مدت حضور طولانى او در منصب وزارت اعظمى (1079-1101) زمينه بسيار مناسبى را براى او فراهم آورد تا بتواند خدمات بزرگى را به جامعه عرضه كند. او توانست با به كار بستن برخى از دستورات دينى در اداره مملكت، رايحه‏اى از عطر حكومت اسلامى را در جامعه بپراكند و طعم شيرين خدمت توأم با عدالت را به رعايا بچشاند. آنچه در <تاريخ منتظم ناصرى» (ج‏2،ص 980) آمده در شناساندن يك بعد از شخصيت او مؤثراست:

سنه 1079 هجرى. در ماه ذيحجه اين سال شيخ على خان زنگنه به وزارت اعظم شاه سليمان منصوب گرديد و اعتمادالدوله لقب يافت و سال‏هاى دراز طورى وزارت كرد كه پادشاه و رعيّت همه خشنود بودند و مملكت نظمى به كمال داشت. و مكارم اخلاق شيخ على خان و بلندى همچ‏ت او معروف است. و از صفات او اينكه در تعظيم و تكريم علما و ارباب فضل مبالغتى وافر نمود و شبها در لباس مبدل در محلات گردش مى‏كرد و از اوصاع مملكت خبردار مى‏گرديد و به فقرا و ضعفا و طلاب علوم و ايتام، بذل و بخشش مى‏كرد.

او توانست علاوه بر خدمات شهرسازى و ايجاد بناهاى اسلامى و عمران راهها و فراهم آوردن خدمات رفاهى ديگر، در راه گسترش فرهنگى اسلامى و كمك به عالمان دينى، گام‏هاى بلند و مؤثرى بردارد. او چون خود از علماى دين بود، هم مسايل و مشكلات فكرى - اجتماعى مردم را خوب تشخيص مى‏داد و هم عالمان دين را مى‏شناخت، لذا براى حل مسايل دينى - اجتماعى مردم به عالمان دينى مجال مناسب مى‏داد تا به آنها بپردازند و زمينه بحث علما را در جهت حل بعض مسايل اختلافى فراهم مى‏آورد، همو بود كه توانست در مدت وزارت خود با جمع‏آورى عده زيادى از علما <مؤتمر صلاْالجمعْ» را براى اولين بار براه اندازد .

                                                                                                   برگرفته از :  وبلاگ زنگنه 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم خرداد 1387ساعت 11:40  توسط حمیدهزار | 
سلام ...

علیرضا دهقان ٬

گوینده خبر ورزشی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ٬ برای همه ایرانیها چهره ای آشناست .

dehghan

عليرضا دهقان كه سال هاست در صداوسيماي ايران به عنوان گوينده خبر ورزشي فعاليت مي كند به مجلس هشتم راه یافت . دهقان از حوزه انتخابیه باغملک و ایذه به مجلس هشتم راه یافته است و بیش از ۹۶ هزار رای یعنی ۶۵ درصد ارا را کسب کرده است.

+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم خرداد 1387ساعت 8:15  توسط حمیدهزار | 
سال نو مبارک

 

فرا رسیدن سال جدید را به همه هموطنان گرامی تبریک عرض نموده ٬ امیدوارم روزهایی توام با نیکبختی و سرافرازی در انتظارتان باشد . . .                     انشاءالله . . .

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم فروردین 1387ساعت 8:3  توسط حمیدهزار | 

پس از مدتها خداوند این توفیق را داد تا دوباره در خدمت دوستان باشم و از لطف و عنایت همه عزیزان بخاطر نظرات خوب و ارزشمندشان تشکر و سپاسگزاری کنم . خیلی از دوستان سوالات و نظراتی را به صورت خصوصی در بخش نظرات عنوان می کنند که من خوشحال می شوم در حد توان و دارا بودن اطلاعات پاسخگوی ایشان باشم . به هر حال این وبلاگ مجالی است برای پیوند دلهای شما عزیزان . . .  خصوصاْ عزیزانی که به نوعی با « باغملک » و ایلات و طوایف ساکن در آن مرتبط باشند . . .

اگر چه من بعنوان یک « زنگنه » ، سعی داشته ام که بدین طریق بین جوانان این ایل ارتباط عمیق برقرار کنم ( و انشاءالله که خداوند توفیق دهد ) ، منتها کوشش دارم که از تمامی ایلات و طوایفی که شناختی نسبت به آنها پیدا می کنم در این وبلاگ مطالبی درج کنم و حلقه اتصال امروز و گذشته و اصالت سرزمین اجدادیمان را با کمک و همیاری شما دوستان محکم تر کنم . . . پس امیدوارم که این وبلاگ مرکزی شود برای ارتباط فرهنگی و تاریخی مثبتی بین جوانان برومند خاک پاک ایران . . .

بدین ترتیب اگر عزیزان مطالبی دارند که مناسب با این وبلاگ باشد ، خوشحال می شوم که با نام خودشان آنرا درج کنم .

Email : hamid_hezar2000@yahoo.com

با تشکر

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم بهمن 1386ساعت 1:27  توسط حمیدهزار | 

بعد از مدتها ... یک سلام بسیار گرم ..... به شما ....!

در این پست ، عکسی رو قرار دادم که اونو تقدیم میکنم

        به همه

                       بختیاریهای دلیر ...

 * * *

تندیس سردار بختیاری

که به عنوان نماد ایمان و رزم آوری ایل غیور بختیاری

با در دست داشتن یک قرآن و به دوش کشیدن یک تفنگ

در میدان ورودی شهر باغملک ( از سمت ایذه )

به شما خوش آمد می گوید .

ضمناً این تندیس یادگار جناب آقای مهندس برون ، از فرمانداران اسبق شهرستان باغملک می باشد .

 

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم خرداد 1386ساعت 5:38  توسط حمیدهزار | 
سلام و درودی دیگر ....

در پست قبلی مطالبی را در مورد شهر باغملک از کتاب خوزستان ، کهگیلویه ، ممسنی( احمد اقتداری ) ، درج نمودم . اکنون ادامه مطالب فوق را بخوانید .


اين بلوك مشتمل بر چهارده قريه است : 1- پونه مركز حكومت جانكي ( امروزه باغملك مركز بخش باغملك از فرمانداري ايذه) و بيگ هاي زنگنه درآن ساكنند . 2- منجنيق كه خرابه هاي شهر منجنيق در آن است .3- تنگ ( شنگ) كه دهي با صفا است و مشتمل بر باغات بسيار و ابشار قشنگي است و ان به شكل دالي است كه از تلاقي دو دره به عمل امده و بر پشت بام خانه ها نيز اشراف دارد . 4- ابراهیمی ( بریمی ) دارای باغهای خوب و آبهای روان و آن دره ای است با صفا که رود زرد از میانه آن می گذرد . 5- کوشک دالخویی ( احتمالا منظور نگارنده روستای کنونی لران بوده است . ) 6- کل تندر علیا 7- کل تندر سفلی 8- بنه قنبر ( استل ) 9- بنه افراسیاب 10- آل خورشد ( آل خشیر ) 11-ارغوانی ( ارغونی ) 12-قائم علی ( قاسم علی ) که دارای امامزاده ای باین نام است .( درویشان کنونی ) 13-دلی پای کوه دلی است ( دلی Dali در لهجه های بختیاری و کهگیلویه ای بمعنی کوه بلند رو به آفتاب است که زیاد صخره ای نباشد و برای کشت و زرع مناسب تر افتد و برف گیر باشد ) 14- سر دلی (Sardali) . از این دهها 4 تای نخستین فاریاب و بقیه دیم است .


+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم دی 1385ساعت 21:37  توسط حمیدهزار | 

سلام .

در جهت معرفی باغملک تا کنون مختصر مطالب و عکسهایی در این وبلاگ درج نموده ام . در این پست مطالب خود را با ارائه نوشته هایی که از میان کتب تاریخی جستجو نموده ام ادامه میدهم . امیدوارم که بتوانم در راه هدفی که گزیده ام موفق باشم .

عکس1010

میدان امام (ره) . . . میدان اصلی شهر باغملک


منبع : کتاب  "خوزستان - کهگیلویه - ممسنی"  نوشته احمد اقتداری چاپ 1359

فصل دوم : سوسن و انشن

      باغملک :

در فاصله شهر رامهرمز و شهر ایذه و تقریباً بابتدای خاک فرمانداری ایذه کنونی ( 1359 ) بلوکی واقع است که مرکز اداری آن باغملک نامگذاری شده است . این بلوک را در کتب متأخر ، جانکی نام داده اند و در کتاب جغرافیایی خوزستان نوشته است :

« جانکی بلوکی است در سمت جنوب شرقی ولایت شوشتر و جنوب ایذه ونام آن مخفف کلمه جوانکی است وآن نام طایفه ای بوده ازاکراد که دردوره اتابکان لر بزرگ با این حدود آمده اند و تا روزگار صفویه در این نواحی می زیسته اند.این بلوک از طرف شمال میزند به کوه منگشت وخاک ایذه واز طرف مشرق به خاک بهمه ای کوه کیلویه و از سمت مغرب به حدود مسجد سلیمان وشوشتر و از طرف جنوب به خاک بهبهان و رامهرمز و طوف سفید و تا پنجاه سال پیش که طوایف هفت لنگ از رود کارون نگذشته بودند حدود آن به نواحی کناره کارون می رسید . درازی خاک آن از شرق به غرب از تلدورتا چم فراخ تقریبا شصت میل و پهنای آن از شمال قلعه تل تا جنوب میداود چهل و دو میل است.

مساحت آن تقریبا دو هزار و پانصد میل مربع می باشد.این سرزمین از نواحی آباد و بسیار حاصل خیز خوزستان است و آب و هوای معتدل بسیار خوبی دارد و همه گونه میوه و حبوب می پروراند و مناظر با صفا و جاهای زیبایی دارد که بسیار تماشایی است. ارتفاعات آن عبارت است از: 1- کوه آسماری که در قسمت شمال شرقی آن واقع شده است. 2- کوه دلی که تقریبا دنباله آسماری است و توله را از باغملک جدا می کند . 3- بادرنگان که در شمال ابوالعباس است . 4- اُرزو که سمت شرقی ابوالعباس ( بولواس - اولاس ) است. 5-کوه تنبلان ( تنبلون ) که گردکی نیز نامیده می شود . 6-کوه دیوانه میانه ابوالعباس و پشت گچ. گویند همه ساله در تابستان گیاهی در آن می روید که به خودی خود آتش می گیرد .

از دیگر کوه های باغملک منگشت و قارون بنگشتان ( انگژدان ) در سر حدات شرقی آن واقع می باشد .

آبهای آن :1-رود زرد که از دامنه های منگشت سرچسمه گرفته و از مال آقا می گذرد و نزدیک قریه ابوالعباس وارد جلگه گردد و چون به مال خورشید ( آل خشیر ) رسد آب گلال با آن پیوندد و متوجه جنوب شود و به سوی رامهرمز می رود. 2- آب گلال و آن از حدود هلالگان سرچشمه دارد و از قلعه تل می گذرد 3- آب الا که آن را تازنک نیز گویند سرچشمه آن خاک کوه گیلویه است ودر پایین به رود زرد می ریزد . 4- آب دالان( دالون ) که آن را پوتانک ( پوننک - پودونک ) گویند و آن نیز به رود زرد می ریزد . 5- آب جمجمه که از لاکم به هپرو می آید و در الا میریزد.6- شور آبلشکر که از حدود آبلشکر و چشمه روغنی سرچشمه دارد و در چهاربنیچه به شور جارو پیوندد 7- شورجارو که از خاک جارو جوشیده به شور آبلشکر رسد و از له بهری گذشته و با شورتمبی یکی شود و روی به شمال روان است از عقیلی گذشته به کارون ریزد . قسمت شرقی و جنوبی جانکی که مجاری آبهای شیرین است فاریاب و قسمت شمال و مغرب آن دیم است . »


سکنه ی این بلوک طوایف زنگنه و جانکی است و زنگنه ها چهار طایفه اند:زنگنه اصلی ، کرد زنگنه ، تمبی ،پرون .زنگنه اصلی هشت تیره اند: هزاروند ، عباس وند ،اوموند ، تدوی ، گلاب وند ، سلماوند ، شرف وند ، کراوند ( گراوند ) .

گویند که زنگنه ها در زمان شاه سلطان حسین صفوی از کرمانشاه به این خاک آمده اند و از عصر کریم خان زند نیز ریاست این حدود در خانواده صفی قلی بیگ زنگنه بوده است.

جانکی ها هشت طایفه اند:ممبی ،میداودی،مکوندی،گرگیری،شیخ سید صالح،کوهوایی(کوهویی)،بلباس(بولواس-ابوالعباس-اولاس)،آل خورشیدی.مکوندیها نیز ده تیره اند:کایدان،بلفارس(بلفیروز)،تاتایی،لک،کپن بور،کلهر،کاروایی،(کرایی)،کادادایی،دشمن زیاری،چهار بنیچه.

پیش از آمدن زنگنه ها این خاک در طوایف شیرالی و مکوند و شولستانی بود و چون زنگنه ها وارد شدند مکرر میان آنان زد وخورد میشد.

شیرالیها ممبینی را از کوه گیلویه به کمک آوردند.در خاک بهمـیی کوه گیلویه واقع است و از تنگ ماغر جلگه بهبهان را بدان راه است و ایلات بهمیی و طیبی در آن سکونت دارند اما چون بخواهند کسی از مردم ناحیه ممبی را نام ببرند چون اتصال یا نسبت به کلمه ممبی دشوار است او را ممبینی خوانند ( یعنی کسی یا مردمانی از ناحیه ممبی)

شیرالی ها از بقایای افشارند که در قرون وسطی با این حدود آمده اند.حکومت این بلوک از اول سلطنت قاجارها با خوانین قلعه تل بوده و چون آنان از چهارلنک کیارسی بودند طوایف جانکی به نام چهار لنگ کیارسی معروف شدند.خاک جانکی به هشت قسمت طبیعی منقسم است که از هر یک جداگانه گفتگو می شود:باغملک که جلگه ایست با صفا در میانه خاک جانکی و بیشتر آن فاریاب است از جوی هایی که از رودزرد جدا میشود سیراب میگردد،مرکز آن قریه پونه می باشد و مشتمل بر یکصد خانواده است . خانه های آن بیشتر کپر و کمی خشتی است .دوازده باغ درخت دارد که قدیمتر ازهمه باغ میری است.درختان آنجا بیشتر انار زرد آلو و زبان گنجشک و کمی توت و انجیر و بادام و گردو و هلو و آلبالو و اندکی مرکبات است ، نام این اراضی در قدیم عُروه بوده است .

ادامه این مطالب را در پست بعدی مطالعه بفرمایید ....

+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم دی 1385ساعت 20:6  توسط حمیدهزار | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ

نوشته های پیشین
اسفند 1387
مرداد 1387
خرداد 1387
فروردین 1387
بهمن 1386
خرداد 1386
دی 1385
آذر 1385
آبان 1385
مهر 1385
شهریور 1385
آرشیو موضوعی
باغملک
پیوندها
بلواس(دهستان ابوالعباس)
الله مزار ....
روستای زنگنه
ري بلگ سفلي ديزگران(کرد زنگنه)
زنگنه
زنگنه
ویکی پدیا
نــور رحـمت
نـــگاه ســـبز
پســـرای خوب
شعر و احساس
کـتابخانه دیجیــتال
زاگـــرس نشیــــــنان
زنگـــــــــــــــــــــــــــنه
منوچهر زنگنه(موسیقی)
شب نویس . . .
چــــــــــکاچــــــــــکــیان
همـــه چیــــز و همــــه جـــا
فــراخـوان هـم خـدمتيـــــــــهـا
ژئـو تـوريـســــم خـوزســـــــــتان
علــوم اجـــتماعي - امــيد ـ تــكاپو
کرمانج و کرد
سرزمين اليمايس ( كوهستان )
نشریه فرهنگی و اجتماعی مردمون لُر (( لــور ))
باغمـــــــلك سيــــــــتي
باغمـــــلک دانلود
بـــــــاغ مــــــــلـک
باغملک ... سلمانوند
روستاي لاكم
ارتفــــاع پسـت !
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

javascripts

با نظرات بسیار خوبتان ما را راهنمایی کنید=حمید هزار لرستان